Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Daň z nehnuteľností


Daň z nehnuteľností

Obec Skačany vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Skačany č. 4/2017 o dani z nehnuteľností. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydržaním v priebehu roky daňová povinnosť vzniká prvým dňom msiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti  alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alrbo rozhodnutia o dedičstve.

 

Možnosti vzniku a zániku daňovej povinnosti:

  • vklad do katastri nehnuteľnosť (kúpa, darovanie, odpredaj...)
  • právoplatným rozhodnutím (dedenie, dražba, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stavebné povolenie, zmena užívania stavby, kolaudácia stavby, prístavba, zrušenie nájomnej zmluvy SPF, vydraženie ...)
  • drobná stavba
  • odstránenie stavby
  • nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,

podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním,  ...), alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil účel užívania stavby ...). 

 

Platenie dane

Správca dane  určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do sumy 1 000 € naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru; nad sumu 1 000 € v dvoch rovnakých splátkach, ktoré budú určené v rozhodnutí.

 


 


 

Formuláre na stiahnutie

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka