Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

PhDr. Žaneta BARTKOVÁ - hlavný kontrolór obce

Adresa:     Družstevná 468, 972 47 OSLANY
Kontakt:    0908/817 737
e-mail:       kontrolor@skacany.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. PhDr.Žaneta Bartková je hlavnou kontrolórkou obcí Skačany,  Malé Uherce, Oslany a Žabokreky nad Nitrou. Hlavnou kontrolórkou obce Skačany je od 1.1.2014.

Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

Plán kontrolnej činnosti HK

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 Návrh PKČ 1- 2019  Skačany.pdf (189.9 kB) (189.9 kB)

 
2. polrok 2018
 sken (1).pdf (578.2 kB) (578.2 kB)

 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka