Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Komunálny odpad a DSO

Obec Skačany vyberá poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   na  základe zákona  č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach a  miestnom  poplatku   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2017.

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
(FYZICKÁ OSOBA)

 

Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu ... na iný účel ako na podnikanie (bližšie údaje v zákone)
 


POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
(PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)

 

Poplatníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) na území obce na iný účel ako je podnikanie, alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo užíva nehnuteľnosť na území  obce na podnikanie (ďalej len poplatník).


Oznamovacia povinnosť   (§80) 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ˇalej len "identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu podľa § 77 odst. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 odst. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 82, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

Výška poplatku

Poplatok je :

 • 0,0411 €/osobu/deň (0,0411x 365 =15 € /osobu)  § 77/2a), 2b)
 • 0,02268 €/liter - t.j. 65 € /rok/ kukanádobu 110 l (množstevný zber),

 

Zníženie a odpustenie poplatku

Obec poplatok zníži:

 • o 7,- €, ak poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaň. období nezdržiaval na území obce,
 • o 6 €, študentom stredných a vysokých škôl v dennej forme štúdia,
 • o 50%, poplatníkom, ktorí pracujú na turnusy,
 • o 5 €, poplatníkovi, vlastníkovi nehnuteľností, ktorý nemá v obci pobyt

 

Obec poplatok odpustí, ak poplatník preukáže na základe dokladov:

 •  že osoba je umiestnená v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
 • že osobe sa poskytuje sociálnsa služba v zariadení SS pobytovou formou,
 • že osoba sa v obci dlhodobo nezdržiava, hoci je prihlásená k trvalému pobytu,
 • že osobe bol zrušený trvalý alebo prechodný pobyt v obci a je iba osobou bez súpisného čísla, neužíva nehnuteľnosť na území obce a ani sa v obci nezdržiava
 • osoba je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

 

Úhrada poplatku

 • Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je možné uhradiť v dvoch splátkach, ktoré budú určené v rozhodnutí.

 

Podmienkou pre poskytnutie zníženia, prípadne odpustenia poplatku je podanie žiadosti písomnou formou. Doklady musia obsahovať údaje o osobe, ktorej sa úľava týka: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, presné obdobie, za ktoré sa osoba nezdržuje alebo nebude zdržovať v mieste trvalého bydliska. V prípade zahraničných dokladov je potrebné predložiť aj exemplár potvrdenia preložený do slovenského jazyka.

 

 Tlačivá a formuláre:


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka