Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Matrika

Matrika

Ing. Marta ŠTRPKOVÁ - matrikárka

tel.: 038/748 81 79
e-mail: marta.strpkova@skacany.sk

 

Ing. Jana FODOROVÁ - zástupkyňa matrikárky

tel.: 038/748 83 68

e-mail: jana.fodorova@skacany.sk


Matričná činnosť

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy. Matričný úrad v Skačanoch vznikol v roku 1950. Matrikárka vedie matričné knihy (narodení, úmrtí, sobášov) pre obce Skačany a Hradište pre udalosti, ktoré nastali na území týchto obcí.

Pre udalosti občanov s trvalým pobytom v týchto obciach, ktoré nastali v cudzine, sprostredkováva ich zápis do osobitnej matriky v Bratislave.
Matričné udalosti, ktoré nastali na území obcí Skačany a Hradište  do r. 1950, sú zamatrikované na matričnom úrade v Partizánskom.

Na matričnom úrade môžete vybaviť:

 • zápis úmrtia do matriky
 • uzavretie manželstva
 • vystavenie výpisov z matričných kníh (rodný, sobášny, úmrtný list)
 • určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
 • potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • vystavenie delegácie sobáša (uzavretie manželstva na inom matričnom úrade)
 • spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • zápis do osobitnej matriky v Bratislave (udalosti, ktoré nastali v cudzine - narodenie, úmrtie, sobáš)

 

Postup pri vybavovaní

Vydanie matričného dokladu:

 • žiadosť (originálne tlačivo na obecnom úrade),
 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok – 5,- € v hotovosti,
 • prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje.

 

Uzavretie manželstva:

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o pobyte
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 • doklad o rodnom čísle.
 • štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 • doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte a doklad o rodnom čísle možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

 

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa,-
 • občiansky preukaz matky a otca dieťaťa,
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená.

 

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
 • občiansky preukaz, rodný list a sobášny list zomrelého,
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb,
 • prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5,- €.

 

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tj. rodný list, sobášny list, úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny,
 • osobe, ktorá má právoplatným orzhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti, do dočasnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, poručníkovi, ako sa o dieťa osobne stará, súdom ust. opatrovníkovi.

 

Spôsob vyžiadania:

 • osobne v kancelárii matričného úradu žiadateľ predloží preukaz totožnosti, alebo iný listinný doklad; ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský pomer k osobe, ktorej sa matričný výpis týka,
 • písomne
   

Správny poplatok - podľa sadzobníka správnych poplatkov.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka