Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Ochrana drevín

Ochrana drevín

Dňa 1.9.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obec ako orgán ochrany prírody a krajiny vykonáva na tomto úseku prenesený výkon štátnej správy. Pôsobnosť obce vymedzuje § 69 zákona, ktorý bol doplnený odsekom 3, ktorý znie: Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Práva a povinnosti pri výrube drevín upravuje § 47 zákona, podľa ktorého  sa zakazuje poškodzovať  a ničiť dreviny. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom drevina rastie, je povinný sa o ňu starať, ošetrovať ju a udržiavať.  Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody vydá povolenie na výrub v odôvodnených prípadoch a po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie.

            Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m² (to neplatí, ak drevina rastie na území s 2. alebo 3. stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene),
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu – povinnosť písomne oznámiť výrub do 5 dní od jeho uskutočnenia okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku – povinnosť písomne oznámiť túto skutočnosť okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 5 dní od uskutočnenia výrubu,
  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov  (zákon o pozemných komunikáciách, o dráhach, o energetike, o vodách...) – povinnosť písomne oznámiť okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie plánovaný výrub najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu, ktorý v tejto lehote môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín,
  • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
  • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
  • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.2,
  • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
  • na územiach so 4. alebo 5. stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný

Výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať. Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v rozhodnutí o súhlase s výrubom dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa, prípadne mu uloží i starostlivosť o ňu na dobu najviac 3 rokov. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu alebo ak niekto vyrúbal dreviny bez súhlasu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. 

Za podanie žiadosti o výrub drevín sa vyberá správny poplatok podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení:

- fyzická osoba: 10,- €

- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100,- €.


 

Tlačivá:

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka