Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie podpisov a listín

OSVEDČOVANIE

     Osvedčovanie listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami upravuje zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami. Podľa § 1 tohto zákona obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy. Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak o osvedčovanie žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

Obec nevykoná osvedčenie:

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou alebo osvedčujúci nevie posúdiť, či je predložený doklad originál, (rozumejú sa tým listiny s reliéfnou pečaťou; listiny s ochrannými prvkami - vodotlač, hologram; rôzne účtovné výpisy z finančných inštitúcií; účtovné doklady,.....),

e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány......),

f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Osvedčovanie vykonáva zamestnanec obce.

 

OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE

     Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom.

     Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred zamestnancom úradu, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje platným dokladom totožnosti (občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca). Skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto pred osobou vykonávajúcou osvedčenie do osvedčovacej knihy. Osvedčenie podpisov na listine, ktorá obsahuje viac listov, obec vykoná len vtedy, ak listina, na ktorej sa má podpis osvedčiť, je zviazaná šnúrou tým, kto listinu vypracoval.

     Poplatok za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis je vo výške 2,00 eura (položka 3 bod 1a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 

OSVEDČENIE LISTINY

     Pri osvedčovaní zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obec neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Obec zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Preto je potrebné pri osvedčovaní listiny predložiť vždy aj originál listiny.

      Osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie, predkladá aj doklad totožnosti. Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

    Poplatok za osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú, aj začatú stranu je vo výške 2,00 eura (položka 2 bod c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka