Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

 

OVZDUŠIE – legislatíva, práva a povinnosti prevádzkovateľov MZZO, oslobodenie od poplatkov

  • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • Zákon č.137/2010 Z. z. o ovzduší
  • VZN č. 1/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Skačany

 

Prenesený výkon štátnej správy:

V zmysle § 34 zákona o ovzduší obec Skačany v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia:

a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu
b) kontroluje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia     (ďalej len MZZO)
c) vydáva súhlas na vykonávanie činnosti uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje  vo vestníku
d) dáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a na ich užívanie 
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení MZZO  a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách
f) ukladá prevádzkovateľom MZZO opatrenia na nápravu
g) ukladá prevádzkovateľom MZZO pokuty
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO
i) môže ustanoviť VZN zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov 
j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie MZZO
k) vydáva súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie MZZO, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
l) nariaďuje zastavenie prevádzky MZZO, ak sa prevádzkuje bez súhlasu

Súhlas na povolenie stavby MZZO podľa písm. d) sa vydáva formou súhlasu na povolenie stavby MZZO ( v tomto prípade je povolenie stavby MZZO súčasťou stavebného povolenia celkovej stavby napr. RD), resp. podľa písm. k) formou rozhodnutia ( ak povolenie stavby MZZO nepodlieha stavebnému konaniu).

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (MZZO) sú:

technologické celky, obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným menovitým tepelným výkonom do 0,3 MW (vrátane)
ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov stavby, zariadenia a činností znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja
pohyblivé zariadenia so spaľovacím alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie

Prevádzkovateľ:

Je fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia.

Práva a povinnosti prevádzkovateľov MZZO:

Každému prevádzkovateľovi MZZO vyplývajú zo zákona určité práva a povinnosti. Zo všeobecných ustanovení zákona o ovzduší je to hlavne:

  • v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení...
  • pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika

Z povinností, ktoré vyplývajú špeciálne pre prevádzkovateľov MZZO, sú dôležité:

uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou
vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou
neprekročiť tmavosť dymu
pri zmene druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. na zmenu jeho využívania požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu ba vykonanieň

V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vyplýva pre prevádzkovateľov MZZO nasledujúce:

Prevádzkovateľ MZZO je povinný každoročne v termíne do 15.2. oznámiť Obci Skačany údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO resp. osobitne vypočítanú výšku poplatku
V prípade, že prevádzkovateľ neoznámi osobitne vypočítanú výšku, ale len údaje, Obec Skačany tieto údaje preskúma a výšku poplatku stanoví resp. prevádzkovateľa od povinnosti oznamovať údaje oslobodí
Poplatok je prevádzkovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, právoplatnosť rozhodnutia si je povinný prísť potvrdiť na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Prevádzkovateľ sa môže voči rozhodnutiu o výške poplatku odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov
Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v jednej obci

 

Kto je oslobodený od poplatkov:

 

Obec Skačany v zmysle § 6 ods.5 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydaním VZN č. 1/2009, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 1. 2009, vyčlenilo prevádzkovateľov MZZO, na ktoré sa povinnosť oznamovať údaje na určenie výšky poplatku nevzťahuje, resp. ktorým MZZO sa poplatok vyrubovať nebude.

Jedná sa o:

  • prevádzkovateľov MZZO, ktoré sú umiestnené v rodinných domoch, v obytných domoch, v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
  • MZZO zdravotníckych, školských, sociálnych a charitatívnych organizácií

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka