Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad (obec) na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník,
 • osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich,
 • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov,
 • stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,
 • projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby,
 • vlastníci susedných nehnuteľností.


Čo budete potrebovať:

 • žiadosť o stavebné povolenie
 • rozhodnutie o umiestnení stavby
 • projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 • doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (nie starší ako 3 mesiace)
 • súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností
 • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením parciel (nie starší ako 3 mesiace)
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  (podľa pokynov uvedených v žiadosti o stavebné povolenie)
 • súhlas obce s realizáciou malého zdroja znečisťovanie ovzdušia (kotol, krbové kachle, ČOV) - žiadosť vypíše zodpovedný projektant
 • záväzné stanovisko obce
 • súhlas obce s výstavbou  (potrebný k stanovisku na záber poľnohosp. pôdy)
 • stanovisko Obvodného pozemkového úradu k záberu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu
 • doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne obce.

 

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi doručí stavebník na obecný úrad, kde bude jeho žiadosť zaevidovaná do registratúry a spolu s prílohami bude odoslaná na vybavenie Spoločnému obecnému úradu v Partizánskom (SOcÚ). Tento bude až do ukončenia konania komunikovať so stavebníkom.


Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie, na ktorom si dá stavebník vyznačiť právoplatnosť po uplynutí lehôt na odvolanie. 

 

POZOR!!!

V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení a zvyšovania bezpočnosti ich prevádzky, požiadal našu obec SPP-distribúcia, a.s. Bratislava o spoluprácu. 

Pri všetkých žiadostiach o stavebné povolenie, búracie povolenie, rozkopávkové povolenie, pri drobných stavbách bude preto obec vyžadovať od subjektov písomné stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., alebo nákres s vyznačením distribučnej plynárenskej siete, z ktorého bude vyplývať, že voči uskutočneniu takýchto činností nemajú námietky. Vydanie uvedeného stanoviska nie je spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. spoplatnené.
 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. vykonáva od 1.4.2011 vytyčovanie trasy plynárenských zariadení pre objekty v rozsahu vytýčenia do 1 hod., resp. do 100 m dĺžky, napr. v súvislosti s výstavbou rodinných domov, bezplatne!
 

Podrobnosti zo zákona č. 656/2004  Z. z. o energetike nájdete na stránke:

www.spp-distribucia.sk  v časti (obchodno-technické informácie/iné poskytované služby/vytyčovanie plynárenských zariadení)


 

Tlačivá:

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka